Informácie pre rodičov

INFORMÁCIE PRE RODIČOV

Pokyny riaditeľky MŠ k nástupu detí 2. septembra 2022:

 •  dieťa počas VVČ  nemusí mať rúško v interiéri ani v exteriéri,
 •  pri vstupe do šatne je rodič povinný použiť  dezinfekciu na ruky,
 •  dieťa si pred vstupom do triedy umyje ruky mydlom a utrie si ich do papierovej utierky,
 •  v šatni sa môžu zdržiavať súčasne maximálne dvaja rodičia,
 •  každé dieťa sprevádza do MŠ len jeden zákonný zástupca, 
 •  posteľná bielizeň a pyžamá sa budú meniť 1x týždenne,
 •  uterák pre dieťa bude uložený v skrinke pre prípad potreby,
 •  telesná teplota sa bude deťom merať námatkovo, ak nameraná teplota bude vyššia ako 37,2 st.C, je zákonný zástupca povinný si bezodkladne vyzdvihnúť dieťa z MŠ,
 •  v MŠ je vyčlenená miestnosť na bezprostrednú izoláciu dieťaťa s príznakmi ochorenia.

Logopedická depistáž sa uskutoční v dňoch 20.10. a 27.10.2022 pre deti, ktorých zákonní zástupcovia prejavia záujem a vyplnia žiadosť.

Výučba anglického jazyka sa začína 4.10.2022. Bude bývať v dňoch utorok a streda, v čase od 14.30 hod. do 16.00 hod. 
Rozdelenie podľa tried:
utorok 
- 14.30. - 15.00        DT
               15.00  - 15.30        BT
streda -  14.30. - 15.00        OT
               15.00 - 15.30         ZT
               15.30 - 16.00         ČT

Zápis detí do MŠ 2023

sa uskutoční dňa 2.5.2023 od 9.00 hod. do 12.00 hod.
                                      od 13,00 hod. do 16,30 hod.
                        v kancelárii riaditeľky MŠ.


Usmernenie k zápisu detí do materských škôl  v zriaďovateľskej pôsobnosti
Mesta Banská Bystrica na školský rok 2023/2024.

Podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa do MŠ sa bude organizovať bez osobnej prítomnosti detí.

 Zákonný zástupca dieťaťa môže podať žiadosť:

  1. vyplnením elektronického formulára, ktorý je zverejnený  na stránke mesta,
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=NHdNohJQtEajta2TfKVMbB9mr5q8egpHhd_dXPV8AgZUNkwzOUtWR0VCM1JLMUpGRDk1TzdET1ZCUS4u&lang=sk
  2. osobne v jednotlivých materských školách s dôrazom na dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení.

Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie je zverejnená na webovej stránke mesta Banská Bystrica. 

Dieťa sa na predprimárne vzdelávanie prijíma na základe žiadosti zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia, ktorú podáva riaditeľovi materskej školy spolu s potvrdením o zdravotnej spôsobilosti od všeobecného lekára pre deti a dorast; potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa obsahuje aj údaj o povinnom očkovaní dieťaťa. Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, k žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie sa prikladá aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast.

S účinnosťou od 01.09.2021 je  absolvovanie predprimárneho vzdelávania v materskej škole povinné pre všetky deti, ktoré dosiahnu 5 rokov do 31. 08. 2023.

Povinné predprimárne vzdelávanie plní dieťa v materskej škole v obci, v ktorej má trvalý pobyt (ďalej len „spádová materská škola“), ak zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia pre dieťa nevyberie inú materskú školu. Dieťa môže plniť povinné predprimárne vzdelávanie aj v inej ako spádovej materskej škole, ak ho riaditeľ tejto materskej školy prijme na predprimárne vzdelávanie.

Riaditeľ spádovej materskej školy je povinný prednostne prijať na povinné predprimárne vzdelávanie deti s trvalým pobytom v obci a deti umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu.

 Upozornenie:
V prípade žiadosti vyplnenej prostredníctvom elektronického formulára bude zákonný zástupca povinný prísť v deň zápisu do materskej školy žiadosť o prijatie dieťaťa osobne podpísať, doložiť aj potvrdenie od všeobecného lekára pre deti a dorast o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa a k nahliadnutiu predložiť občiansky preukaz a rodný list dieťaťa.

Deň otvorených dverí sa v našej MŠ uskutoční dňa 19.4.2023 v čase od 9.45 - do 11.15 hod. v bielej triede.

 


 

 

 

Kritériá prijatia dieťaťa do materskej školy.

Podľa §59 zákona NR SR č.245/2008 Z.z. sú do MŠ prednostne prijímané :

 1. deti 5 - 6 ročné, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné,
 2. deti s pokračovaním plnenia povinného predprimárneho vzdelávania,
 3. 4-ročné deti,
 4. 3-ročné deti,
 5. súrodenec dieťaťa, ktoré už navštevuje danú MŠ.