Informácie pre rodičov

INFORMÁCIE PRE RODIČOV

 • MŠ je v prevádzke denne od 6.30 do 17.00 hod.

 • MŠ býva každoročne počas letných prázdnin striedavo v mesiacoch júl alebo august z dôvodu čerpania dovoleniek zatvorená na jeden mesiac. V tomto období je rodičom k dispozícii náhradná MŠ na Šalgotarjánskej ulici v  B. Bystrici.

 • Rodičom ponúkame kvalifikovanú poradensko – konzultačnú službu spravidla 1x za dva mesiace, v prípade potreby aj častejšie.

Zápis detí do MŠ 2018

sa uskutoční dňa 25. apríla 2018 od 8:00 do 12:00 hod. v kancelárii riaditeľky Materskej školy Družby 3 v Banskej Bystrici.
 
Deň otvorených dverí v MŠ Družby 3 bude 11.4.2018 v čase od 10:30 do 11:30
 

Žiadosť o prijatie dieťaťa aj s povinnou prílohou = potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa si rodič, resp. zákonný zástupca stiahne z webovej stránky Mesta Banská Bystrica (Školský úrad) alebo vyzdvihne na klientskom centre MsÚ v priebehu mesiaca marec.

Vyplnenú žiadosť o prijatie aj s povinnou prílohou rodič, resp. zákonný zástupca odovzdá výlučne v čase zápisu riaditeľke MŠ, pričom predloží k nahliadnutiu rodný list dieťaťa a občiansky preukaz rodiča, resp. zákonného zástupcu.

Kritériá prijatia dieťaťa do materskej školy.

Podľa §59 zákona NR SR č.245/2008 Z.z. sú do MŠ prednostne prijímané :

 1. deti 5 - 6 ročné
 2. deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou
 3. deti s dodatočne odloženou povinnou škol. dochádzkou
 4. 4-ročné deti
 5. 3-ročné deti
 6. súrodenec dieťaťa, ktoré už navštevuje danú MŠ

MŠ spolupracuje s nasledovnými odbornými inštitúciami :

 1. Centrum pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie

 2. Špeciálna súkromná MŠ - očná

 3. Logopedické ambulancie

 4. Pediatrické ambulancie

 5. Základné školy

Každoročné akcie MŠ

 • Výtvarné súťaže

 • Športová olympiáda

 • Fotografovanie detí

 • Vítanie Mikuláša

 • Návšteva knižnice

 • Karneval

 • Vystúpenia ku Dňu matiek

 • Bystrický slávik – spevácka súťaž

 • MDD – letný karneval a súťaže

 • Rozlúčka s predškolákmi

 • Návšteva ZŠ Moskovská, ZŠ Spojová, ZŠ Radvanská

 • Ochutnávka zdravej výživy a nátierok pre rodičov

 • Hipoterapia – jazda na poníkoch

 • Cvičenie s hasičskou záchrannou službou

 • Ukážka práce psovodov

 • Ukážka policajnej techniky